• Добро пожаловать!

«Емдеуісі»

ФЕЛЬДШЕР  - Лауазымдықміндеттері. Жеделаурулар мен апаттыжағдайларкезіндеемдеу-профилактикалықжәнесанитариялық-профилактикалық, жеделмедициналықкөмеккөрсетудіжүзегеасырады. Учаскехалқындербесесепкеалады, учаскедегіөзжұмысынжоспарлайды. Науқастардымамандәрігерлергекөрінугежәнекеңесалуғадайындайды. Амбулаторлық қабылдауды жүргізеді және науқастарға үйде қызмет көрсетеді. Аурудыңдиагностикасын, емін, профилактикасынжүргізеді. Дәрігергедейінгікөмеккөрсетеді, дәрігергеманипуляцияларкезіндекөмектеседі, қалыптыбосанулардықабылдайды. Ағымдық санитариялыққадағалаудыжүзегеасырады, эпидемияғақарсыіс-шараларды ұйымдастырады және жүргізеді. Халықарасындасанитарлық-ағартужұмыстарын, оныңішіндегигиеналықоқыту мен тәрбиелеуді, салауаттыөмірсалтыннасихаттауды жүргізеді. Геморрагиялықсиндромдызерттеуәдістерін, бактериологиялықжәнесерологиялықзерттеутехникаларынпайдаланаотырып, қанның, асқазан ішіндегісінің, жұлын-ми сұйығыныңбиологиялықматериалдарынмикроскопиялықжәнемакроскопиялықхимиялықзерттеудіжәнежинауды, бөліндінізерттеуді, гельминттік-овоскопиялықзерттеудіжүргізеді. Зертханалық жабдық жағдайының дұрыстығын бақылайды. Медициналықесепкеалу-есеп беру құжаттамаларын жүргізеді. Медициналықэтиканы, ішкіеңбектәртібі, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы, өрт қауіпсіздігі ережелерініңжәнесанитарлық-эпидемиологиялықережелер мен нормаларынсақтайды.
Біліктіліккеқойылатынталаптар. «Емдеуісі» мамандығыбойынша техникалық жәнекәсіби (арнайы орта, кәсіптік орта) медициналықбілімінің (немесе «Акушерлікіс» және «Емдеуісі» мамандығыбойыншабіліктіліктіарттыру), «Емдеуісі» мамандығыбойыншамамансертификатыныңнемесе «Емдеуісі», «Педиатрия» мамандықтары, «Жалпы медицина» мамандығыбойыншабакалавриатмамандықтарыбойыншажоғарымедициналықбілімінің, орта біліктілікдеңгейініңмамансертификатыныңболуы.

Оқу мерзімі:
11 сыныптын кейін 2 ж. 10 ай;    9 сыныптын кейін 3 ж. 10 ай  

                       
Акушер

      Лауазымдық міндеттері. Амбулаторлық қабылдау жүргізеді, медициналық құжаттаманы толтырады және рәсімдейді. Тексеру жүргізеді, жүктілік мерзімін қояды, жүктілікті анықтайды, оны қауіп топтары бойынша саралайды. Жүкті әйелдер мен гинекологиялық науқастарға дәрігерге дейінгі медициналық, шұғыл акушериялық және гинекологиялық, жаңа туған нәрестеге шұғыл дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді. Жүкті және үйде босанып қалған әйелдерге диспансерлеу және патронаж, әйелдерді профилактикалық тексеру және әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғау жөніндегі санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізеді. Босануларды қабылдайды, жаңа туған нәрестені тазалайды. Жаңа туған нәрестенің алғашқы жылындағы денсаулығы мен дамуының жағдайын бақылайды. Шағын акушерлік және гинекологиялық операциялар кезінде көмек көрсетеді. Әйелдің репродуктивтік денсаулығын қорғау жөніндегі жұмыстарды, төспен тамақтандырудың профилактикасын жүргізеді. Патологиялық ағымды босану мен босанудан кейінгі кезең жағдайының ауырлығын бағалайды. Ем тағайындайды және жасайды медициналық манипуляцияларды орындайды. Жедел аурулар мен апатты жағдайлар кезінде кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсетеді. Зәрді ақуызға талдау, қан тобын, резус-факторды, гемоглобин мен эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтауға арналған зерттеулерді, салауатты өмір салтын насихаттау бойынша профилактикалық және санитариялық-ағарту жұмыстарын жүргізеді, отбасын жоспарлау бойынша кеңестер береді. Жатыр ішілік контрацептивасы бар әйелдерге диспансерлік бақылауды қамтамасыз етеді. Медициналық есепке алу-есеп беру құжаттамаларын жүргізеді. Медициналық этиканы, ішкі еңбек тәртібі, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы, өрт қауіпсіздігі ережелерінің және санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларын сақтайды.
     Біліктілікке қойылатын талаптар. «Акушерия ісі» мамандығы бойынша немесе «Емдеу ісі» мамандығы бойынша техникалық және кәсіби (арнайы орта, кәсіптік орта) медициналық білімінің және «Акушерия ісі» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру, «Акушерия ісі» мамандығы бойынша маман сертификатының немесе «Емдеу ісі», «Педиатрия» мамандықтары бойынша жоғары медициналық білімінің, орта біліктілік деңгейінің маман сертификатының болуы.
Оқу мерзімі:11 сыныптын кейін 2 ж. 10 ай  

Провизор (Фармацевт)

      Лауазымдық міндеттері. Рецепттерді қабылдауды, емдеу-профилактикалық ұйым талаптарын, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды олардың физика-химиялық қасиеттеріне және белгіленген сақтау ережелеріне сәйкес босатуды жүзеге асырады. Дәрілік заттарды дайындайды, дәріханаға келіп түскен және дайындалған дәрілік заттардың сапасын дәріханаішілік бақылау мен фармацевтикалық талдаудың барлық түрлерін қолдана отырып, бақылайды, сот-медициналық химиялық-токсикологиялық сараптама жүргізеді. Дәрігерлер мен халыққа дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар және оларды қолдану туралы ақпарат береді, оларды қолдану мәселелері бойынша халық арасында санитариялық-ағарту жұмысын жүргізеді. Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды алуға өтінім беруге және қабылдауға және таратуға қатысады. Есепке алу-есеп беру құжаттамаларын жүргізеді. Медициналық этиканы, ішкі еңбек тәртібі, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы, өрт қауіпсіздігі ережелерінің және санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларын сақтайды.
     Біліктілікке қойылатын талаптар. Жоғары фармацевтикалық білімнің болуы.
11 сыныптын кейін 2 ж. 10 ай  


«Медбикелік  іс»

   Жалпы практикадағымедбике Лауазымдықміндеттері. Амбулаториялыққабылдаужасайды. Науқастыңмейірбикеліккөмеккемұқтаждығынбағалайды (мейірбикелік диагноз), тексеру, емдеу, науқастардыкүтужоспарынқұрады, жағдайдың, емдеутиімділігініңдинамикасынбағалайды, динамиканы ауру тарихынатіркейді, науқастарғакүнделікті қарауды жүргізеді. Науқасты күтуді емдеу-профилактикалық ұйымдарда және үйде (патронаж) жүзегеасырады. Азаматтарға, соныменкодтарқысылтаяңжағдайлардадәрігергедейінгіжәнепаллиативтікмедициналық көмек көрсетеді. Зертханалықзерттеулерүшінматериалдаржинауды, бөлімшедедәрілікзаттаршығыстарынбақылаудыжүзегеасырады, дәрілікзаттардыесепкеалуды, сақтауды, пайдаланудықамтамасызетеді. Дәрігердіңтағайындауларынорындаудықамтамасызетеді. Науқастарғакүтімжасауды, организмгедәрілікзаттардыенгізудіжүзегеасырады, науқастардыдиагностикалықзерттеулергедайындайды, электрокардиографияғатүсіреді. Науқастар мен оныңтуыстарыныңарасындасанитариялық-ағартужұмысынжүргізеді. Медициналықесепкеалу-есеп беру құжаттамаларын жүргізеді. Медициналықэтиканы, ішкіеңбектәртібі, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы, өрт қауіпсіздігі ережелерініңжәнесанитарлық-эпидемиологиялықережелер мен нормаларынсақтайды.
   Біліктіліккеқойылатынталаптар. «Мейіргерісі» (немесе «Емдеуісі», «Акушерияісі») мамандығыбойыншатехникалықжәнекәсіби (арнайы орта, кәсіптік орта) медициналықбілімінің, «Мейіргерісі» немесе «Емдеуісі» мамандығыбойыншамамансертификатыныңнемесе «Емдеуісі», «Педиатрия» мамандықтары, «Жалпы медицина», «Мейіргерісі» мамандығыбойыншабакалавриатмамандықтарыбойынша жоғары медициналықбілімінің, орта біліктілікдеңгейініңмамансертификатыныңболуы.
Оқу мерзімі:
11 сыныптын кейін 2 ж. 10 ай;  9 сыныптын кейін 3 ж. 10 ай